ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

123
ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза Тракийски туристически район е учредено на 21.04.2010 г., със седалище: гр.Пловдив и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Кн. Мария”  № 31.
Председател на Управителния съвет на Тракийски туристически район е инж.Любозар Фратев, председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив.

Учредители на организацията са: общините Батак, Белово, Гурково, Дмитровград,  Куклен, „Марица”, Пловдив, „Родопи”, Свиленград, Тополовград, Чирпан, Хисаря, Тунджа, Ямбол, Ивайловград, Брезово, Любимец, Кричим, Стамболово; НПО: Съвет по туризъм – Пловдив, Туристическо еко дружество „Балкани”, Сдружение „Перперикон-Мелпомена”-Кърджали, Фондация „Тракарт-2000, Фолклорен ансамбъл „Тракия”; търговските дружества: „Тодоров пропърти мениджмънт” ООД, "Хебрус бус"ООД, „Инфотур център” ООД; учебните заведения: Унивeрситет по хранителни технологии – Пловдив, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" – Пловдив; Мариана Иванова Тодорова-Николова и Петя Колева Велковска, като физически лица. След учредяване на организацията към нея се присъединяват общините: Сливен, Карлово, Първомай, Брацигово и Асеновград.

Членовете на сдружението в момента са общо 23 – от тях 16 общини на територията на 6 области, 4 неправителствени организации, 1 търговски дружества, 2 учебни заведениs.

Сдружение с обществено полезна дейност „Тракийски туристически район” е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Пловдивски окръжен съд с решения №319 от 03.06.2010 г. и № 339 от 14.06.2010 г.

Тракийски туристически район е регистриран в Националния туристически регистър.

Тракийски туристически район е вторият създаден в страната туристически район.

Тракийски туристически район е реализация на националната концепция за туристическо райониране и обособяването на 8 туристически района в страната: Софийски, Рило-Пирински, Родопски, Тракия, Черноморски, Старите български столици, Стара планина, Дунавски. В Тракийски туристически район са включени като подрайони: Тракия, Средногорие, Подбалкански полета и Сакар.

Основните цели на Тракийски туристически район са определени в Устава на сдружението, а именно: да бъде партньор на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма или правоприемника му, като орган, който определя държавната политика в туризма и законовата регламентация за развитието на туристическата индустрия при провеждането на регионална и териториално диференцирана политика; да обедини местните и предприемачески инициативи в рамките на Тракийски туристически район за преодоляване на проблемите с фрагментирането и „локализма” на развитието на продукта, маркетинговата и рекламната дейност и ограничеността на ресурсите на отделните фирми и местни общности; да формира запазена марка /brand/ на Тракийски туристически район; да провежда ефективна реклама на Тракийски туристически район в страната и в чужбина, съобразно неговата специфика и имидж, характерни ресурси и възможности за практикуване на различни видове туризъм, посредством различните канали за реклама /международни и национални туристически борси и изложения, публикации в чуждата преса и съобщения в средствата за масово осведомяване и т.н./; да маркетира Тракийски туристически район; да защитава и представлява интересите на своите членове; да съдейства за привличане на инвеститори в Тракийски туристически район; да работи за обединяване интересите и действията на изпълнителната и местната власт и неправителствените организации на територията на Тракийски туристически район; да сътрудничи с националните и регионални медии за постигане на целите си.

Тракийски туристически район е приел Световния кодекс за етика в туризма на световната туристическа организация - UNWTO.

КОНТАКТИ

  • 4000 Пловдив, бул. „Кн. Мария Луиза” 31
  • тел.: 0888 909 960
  • e-mail: ttr@trakiatour.com 

Карта на тракийски район


Виж цялата карта

Новини

Покана за учредително събрание на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

13/08/2018

Покана за учредително събрание на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН

Учредителният комитет на Организацията за управление на Тракийски туристически район на основание на заповед № Т-РД-17-28/13.06.2018г. от министъра на туризма (ДВ бр. 54, 2018г) и чл. 22 и чл.26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното

цялата новина

Покана за годишно Общо събрание на 22 юни 2018 г., петък, от 14.00 ч. в гр. Пловдив на СНЦ "Тракийски туристически район"

21/05/2018

Покана за годишно Общо събрание на 22 юни 2018 г., петък, от 14.00 ч. в гр. Пловдив на СНЦ "Тракийски туристически район"

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Тракийски туристически район” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено на 21.05.2018г. свиква годишно Общо събрание на 22 юни 2018 г., петък,

цялата новина
Реклама