Стани член на ТТР

123

Според Устава на Тракийски туристически район

Чл. 5.

 • 1 Учредители на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни  юридически лица и дееспособни физически лица,.
 • 2 Член на Сдружението може да бъде юридическо лице и/или дееспособно физическо лице, което приема Устава на Сдружението, представи писмено заявление  и е прието с повече от 2/3 от гласовете на Управителния съвет.
 • 3  Членуването в Сдружението е доброволно.
 • 4  Членовете на Сдружението са редовни, асоциирани и почетни.

Чл. 6.

 • 1. Туристически сдружения и организации / национални, регионални,  местни, браншови и продуктови /, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, по смисъла на ЗЮЛНЦ.
 • 2. Туристически и транспортни предприятия / търговци по Търговския закон /, EТ,  които работят в сферата на туризма  или са членове на туристическите сдружения по ал.1 на този член.
 • 3.  Органи на местното самоуправление.
 • 4. Регистрирани в Националния туристически регистър  туроператори /ТО/ и туристически агенти /ТА/ и  категоризирани  туристически обекти.
 • 5. (изм. с решение на ОС от 27.05.2011 г.) Учебни заведения, подготвящи кадри за туризма. Те заплащат само встъпителен членски внос.
 • 6. Български и чуждестранни фондации, съюзи, обединения, асоциации, съсловни организации и др.подобни.

Чл. 7.

 • 1 Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат български или чуждестранни юридически лица, които имат статут на: органи на местното самоуправление, държавни и общински  организации – културни, образователни и спортни институции, университети, катедри, институти, училища,  асоциации и др. подобни.
 • 2  Асоциираните  членове не заплащат членски внос.

Чл. 8.

 • 1 Почетни членове на Сдружението са физически лица, с дългогодишен опит и принос в развитието на туристическата индустрия, преподаватели от университети и колежи, политици, обществени и научни работници, както и чуждестранни физически и юридически лица, които имат принос за популяризирането и развитието на туристическата индустрия в Република България.
 • 2 Почетните членове не заплащат членски внос.

Необходими документи за присъединяване към Сдружение с обществено полезна дейност „Тракийски туристически район”:

І. За Общини:

 • 1. Решение на Общинския съвет за участие в сдружението;
 • 2. Пълномощно на съответното лице  да  представлява Общината в сдружението;
 • 3. Писмено заявление  за членство до УС;
 • 4. Декларация за приемане разпоредбите на Устава на Сдружението;

ІІ За юридически лица:
- За търговските дружества:

 • 1. Удостоверение за актуално състояние и действащ устав;
 • 2.  Решение на управителния орган според устава на дружеството;
 • 3. Пълномощно на  съответното лице да представлява дружеството в сдружението.

- За юридически лица с нестопанска цел:

 • 1. Удостоверение за актуално състояние и действащ устав ;
 • 2. Решение на Общото събрание на сдружението;
 • 3. Пълномощно на  съответното лице да представлява сдружението в ТТР.

ІІІ. За физически лица:

Те трябва да са дееспособни /навършили 18 г. и да не са поставени под запрещение/.

Членския внос според решенията, взети по време на учредителното събрание на сдружението на 21.04.2010 г.:

 • „Учредителното събрание  взе решение встъпителния членски внос да е  ½ МРЗ”;
 • „Учредителното събрание взе решение годишния членски внос за неправителствените организации да е 1 МРЗ.”;
 • „Учредителното събрание взе решение годишния членски внос за  физическо лице да е  ½ МРЗ”;
 • „Учредителното събрание взе решение Годишния членски внос за общините да се определя в съответствие  с броя на  населението им по данни на Националното сдружение на Общините, а именно, при население от:
 • от    0 жители до   50 хил. жители                         – годишен членски внос  1 МРЗ
 • от    50 хил. жители до 100 хил. жители              – годишен членски внос  2 МРЗ
 • от 100 хил. жители до 150 хил. жители               – годишен членски внос  3 МРЗ
 • от 150 хил. жители до 200 хил. жители               – годишен членски внос  4 МРЗ
 • от 200 хил. жители до 250 хил. жители               – годишен членски внос  5 МРЗ
 • от 250 хил. жители до 300 хил. жители               – годишен членски внос  6 МРЗ
 • от 300 хил. жители до 350 хил. жители               – годишен членски внос  7 МРЗ
 • от 350 хил. жители до 400 хил. жители               – годишен членски внос  8 МРЗ

Годишният членски внос за търговските дружества да е 3 МРЗ.

Молба - Декларация

Молба - Декларация

 

Новини

За пети път през май Дефиле “Вино и гурме“ превзема Стария Пловдив

08/04/2019

За пети път през май Дефиле “Вино и гурме“ превзема Стария Пловдив

Предстои петото издание на Дефиле „Вино и гурме“ , което тази година ще е в периода 11 – 12.05.2019г.

цялата новина

ДЕЦАТА И КУЛТУРАТА ПО ВРЕМЕ НА ДЕФИЛЕ „УИКЕНД В ПЛОВДИВ“

26/02/2019

ДЕЦАТА И КУЛТУРАТА ПО ВРЕМЕ НА ДЕФИЛЕ „УИКЕНД В ПЛОВДИВ“

Само след броени дни започва дефилето „Уикенд в Пловдив“, което е част от проекта Пловдив – Европейска столица на културата 2019г. Предстоящото мероприятие е съставено от няколко последователни събития, които ще се проведат в уикенда меж

цялата новина
Реклама