Брацигово

Брацигово

Карта


Орнитологично важно място „Бесапарски ридове”

Орнитологично важно място „Бесапарски ридове”

Орнитологично важното място Бесапарски ридове се намира в югозападната част на Тракийската низина в близост до град Пазарджик в подножието на Родопите. Обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча..Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя тяхното значение като местообитание на редки и ендемични видове .На хълмовете расте един  локален ендемичен  растителен  вид – текирската мишорка. От бозайниците лалугерът заслужава особено внимание, тъй като представлява основен хранителен ресурс за хранещите се тук дневни грабливи птици ,някои от които много рядки и застрашени видове.

В Бесапарските ридове са установени 86 вида гнездящи вида  птици , от които 20 са включени в червената книга на България. От срещащите се видове 44 са с европейско  природозащитно значениe, като световно застрашени са записани 3 вида,  като застрашени в Европа  12 вида , а в страната 29 вида .

Бесапарските ридове обхващат подходящи местообитания  на 26 вида , за които се изискват специални мерки за защита.

Бесапарските ридове са от световно значение за опазване на световно застрашения  царски орел и и са едно от най – важните места в България от значение за европейския съюз за гнездящите полска бъбрица , белоопашат мишелов , ловен сокол и дебелоклюна чучулига.

По малко от 1% от територията на Бесапарските ридове е поставена под защита съгласно ЗЗТ. Около 35 % от територията е определена за КОРИНЕ място през 1998 година поради европейското и значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни През 2005 година територията е определена от BIRD NASIONALI INTERNATIONAL  за Орнитологично важно място. С решение от Министерски съвет мястото е определено за  защитена зона по ЗБР.

Разнообразния релеф дава шанса на туристите да видят  ширнали се поля със зеленчуци и овошки, красиви котловини заобиколени от ухаещи розови полета, красиви планини с богати иглолистни и широколистни гори, тучни поляни и кристално чисти реки.  Той благоприятства провеждането на планински пешеходен туризъм, вело-туризъм, ски-туризъм  и маршрутно - познавателен туризъм през всички годишни времена.


Коментари

Локация

Галерия

Времето

Реклама