Свикване на годишно Общо събрание

Управителният съвет на Организация за управление на „Тракийски туристически район” на основание чл.18, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено на 14.05.2021 г. свиква годишно Общо събрание на 23 юни 2021 г. /сряда/ от 10.00 ч. в гр. Пловдив, в КЦ „Тракарт“ /Подлез „Археологически“/ при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на дейността на сдружението през 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2020 година.

  1. Финансов отчет за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2020 година.

  1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2020 година.

  1. Приемане на бюджет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2021 година.

  1. Предложения за промени в Устава
  2. Избор на нови Управителен и Контролен съвети и техните председатели
  3. Разни.

Управителният съвет  кани членовете на организацията лично или чрез изрично упълномощени лица да вземат участие в събранието.