Стани наш член

Организация за управление на Тракийски туристически район е реализация на националната концепция за туристическо райониране и обособяване на девет туристически района в България. Център на района е град Пловдив. В неговата територия попадат 35 общини от 6 области на Южна България.

Основна цел на ОУТТР е да представя туристическите ресурси на Тракия и да подпомага местните общности да ги развиват и използват ефективно. Това включва организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за туристическото развитие, разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на ОУТТР в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма.

Организацията има изключителен потенциал за развитие на туризма в Тракийски туристически район, което ще спомогне за устойчивост в развитието на България като предпочитана туристическа дестинация.

Изтеглете файловете, попълнете нужните бланки, сканирайте и пратете на адрес :
За допълнителна информация, обадете се на телефон : +359 888 909 960