Свикване на Общо събрание на ОУТТР

Управителният съвет на Организация за управление на „Тракийски туристически район” на основание чл.18, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено на 28.04.2022 г. свиква годишно Общо събрание на 22 юни 2022 г. /сряда/ от 11.00 ч. в гр. Стара Загора при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на сдружението през 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2021 година.

  1. Финансов отчет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2021 година.

  1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2021година.

  1. Приемане на бюджет за 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2021 година.

  1. Разни.