Свикване на годишно Общо събрнаие на ОУТТР

Управителният съвет на Организация за управление на Тракийски туристически район на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено на 26.05.2020 г. свиква годишно Общо събрание на 06.07.2020 г. /понеделник/, от 14.00 ч. в гр. Пловдив, в КЦ „Тракарт“, със следния дневен ред: 

1. Отчет на дейността на организацията през 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на организацията през 2019 година.

2. Финансов отчет за 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2019 година.

3. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2019 година;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2019 година.

4. Приемане бюджет за 2020 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2020 година.

5. Предложения за промяна в състава на членовете на Управителния съвет на ОУТТР;

6. Разни.

Съгласно чл.16, ал.1 от Устава на сдружението Общото събрание е редовно, ако присъстват не по-малко от половината от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, като неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите членове. Материалите за събранието ще бъдат изпратени до всеки член по електронна поща, като месец преди събранието ще са на разположение и в седалището на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Кн. Мария Луиза” 31.


С уважение:
инж. Любозар Фратев Председател на УС

ПРОТОКОЛ ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ