Свикване на извънредно Общо събрание на ОУТТР

Управителният съвет на Организация за управление на „Тракийски туристически район” на основание чл.18, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено на 30.08.2021 г. свиква Общо събрание на 27 октомври 2021 г. /сряда/ от 13.00 ч. в гр. Пловдив. Събранието ще се проведе онлайн на следния електронен адрес:  https://meet.google.com/fur-tiyz-aea

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на Маркетинговата стратегия и комуникационния план на ОУТТР
  1. Разни.

 

Съгласно чл.16, ал.1 от Устава на сдружението Общото събрание е редовно, ако присъстват не по-малко от половината от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, като неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите членове.