Организация за управление на Тракийски туристически район

Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ e учредена в изпълнение на Закона за туризма /ЗТ/ и Националната концепция за туристическо райониране и е вписана в националния туристически регистър. 

В организацията членуват НПО, общини, областни администрации, образователни структури, музеи, частни фирми, всеки от тях свързан с туризма в региона.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • Да бъде партньор на Министерството на туризма.
 • Да формира запазена марка (brand) на ОУТТР.
 • Да провежда ефективна реклама на ОУТТР в страната и в чужбина (международни и национални туристически борси и изложения, публикации в чуждата преса и съобщения в средствата за масово осведомяване и т.н.)
 • Да участва в регионални, национални, европейски и международни проекти и програми в сферата на туризма в съответствие с действащото национално и европейско законодателство.
 • Да сътрудничи със сходни организации в страната и чужбина и да участва в дейността на европейски и други международни органи и организации.
 • Да подпомага, насърчава, представлява, защитава и опазва икономическите и социалните интереси на ангажираните в туристическия бранш, при извършваната от тях туристическа дейност и съпътстващите и обслужващите я дейности пред държавни, административни и други органи, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина.
 • Да съдейства в процеса на ангажираните страни към международните политически и икономически структури, както и за постигане на ефективно сътрудничество и успешна реализация.
 • Да участва в работни групи към Министерство на туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма.
 • Да разработва и прилага стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризъм.
 • Да подпомага дейността на областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения.
 • Да си сътрудничи с националните и регионалните медии за постигане на целите си.

Седалище на Организация за управление на Тракийски туристически район:
Пловдив, 4000, бул. “Княгиня Мария Луиза” 31