Организация за управление на Тракийски туристически район

Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ e учредена в изпълнение на Закона за туризма /ЗТ/ и Националната концепция за туристическо райониране.

Учредителният комитет, който организира учредителното събрание на 19 септември 2018 г., е в състав:

 • Община Пловдив
 • Община Стара Загора
 • Община Първомай
 • Община Харманли
 • Община Тополовград
 • Община Минерални бани
 • Община Марица
 • Областна управа Пловдив
 • СНЦ „Тракийски туристически район“
 • Съвет по туризъм – Пловдив
 • „Сдружение на хотелиери и ресторантьори-Стара Загора“

Учредители на Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ са:

 • СНЦ „Тракийски туристически район“
 • „Университет по хранителни технологии – Пловдив“
 • Сдружение „Съвет по туризъм – Пловдив“
 • Община Пловдив
 • Община Стара Загора
 • Община Първомай
 • Община Харманли
 • Исторически музей гр. Харманли
 • Община Тополовград
 • Община Минерални бани
 • „Сдружение на хотелиери и ресторантьори-Стара Загора“
 • Търговско-промишлена палата – Стара Загора
 • Община Марица
 • Областна администрация – Пловдив
 • Община Перущица
 • Община Брезово
 • Сдружение „Туристическо дружество – Вишеград“
 • ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“
 • Аграрен университет – Пловдив
 • „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ /ВУАРР/
 • Общински институт „Старинен Пловдив“
 • Пловдивски Университет „Паисий Хилендерски“
 • Регионален Исторически музей – Пловдив
 • „СОЛ комюникейшънс“ ЕООД
 • „Хеброс бус“ АД
 • Фондация „Тракарт 2000“
 • Областна администрация – Стара Загора
 • ЕТ „Елхатон -Тони Симидчиева“
 • „Сдружение на ресторантьорите и хотелиерите – Тракия“

На 02.11.2018г. излиза заповед № Т-РД-17-51 от  Министерството на туризма, която  нарежда вписването на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН в националния туристически регистър. Данните за вписването на ОУТТР може да откриете в официалния сайт на Министерство на туризма.

Към настоящия момент в организацията членуват НПО, общини, областни администрации, образователни структури, музеи, частни фирми, всеки от тях свързан с туризма в региона.

ЦЕЛИ НА Организация за управление на Тракийски туристически район:

 • Да обедини местните и предприемачески инициативи в рамките на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН за преодоляване на проблемите с фрагментирането и „локализма” на развитието на продукта, маркетинговата и рекламната дейност и ограничеността на ресурсите на отделните фирми и местни общности.
 • Да бъде партньор на Министерството на туризма като орган, който определя държавната политика в туризма и законовата регламентация за развитието на туристическата индустрия при провеждането на регионална и териториално диференцирана политика.
 • Да формира запазена марка (brand) на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН.
 • Да провежда ефективна реклама на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН в страната и в чужбина, съобразно неговата специфика и имидж, характерни ресурси и възможности за практикуване на различни видове туризъм, посредством различните канали за реклама (международни и национални туристически борси и изложения, публикации в чуждата преса и съобщения в средствата за масово осведомяване и т.н.).
 • Да маркетира ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН.
 • Да набира и предоставя информация на членовете си за подпомагане на тяхната дейност в сферата на туризма.
 • Да участва в регионални, национални, европейски и международни проекти и програми в сферата на туризма в съответствие с действащото национално и европейско законодателство.
 • Да сътрудничи със сходни организации в страната и чужбина и да участва в дейността на европейски и други международни органи и организации.
 • Да подпомага, насърчава, представлява, защитава и опазва икономическите и социалните интереси на ангажираните в туристическия бранш, при извършваната от тях туристическа дейност и съпътстващите и обслужващите я дейности пред държавни, административни и други органи, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина.
 • Да спомага за утвърждаване на туристическия бранш, като водещ отрасъл за страната и постигане на устойчиво и отговорно развитие, както и повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия.
 • Да съдейства за създаване на подходящи и адекватни, нормативни условия, основополагащи принципи и стандарти за извършване на ефективна и успешна туристическа дейност и съпътстващите и обслужващите я дейности.
 • Да съдейства за подобряване качеството на предлаганите туристически продукти и популяризиране на дейността.
 • Да съдейства в процеса на ангажираните страни към международните политически и икономически структури, както и за постигане на ефективно сътрудничество и успешна реализация.
 • Да съблюдава за установяване на лоялни делови отношения, свободна и прозрачна конкуренция.
 • Да участва в работни групи към Министерство на туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма.
 • Да разработва и прилага стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризъм.
 • Да подпомага дейността на областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения.
 • Да подпомага кметовете на общини при изпълнението на задълженията им по ЗТ.
 • Да съдейства за реализиране на проекти по програми на Европейския съюз.
 • Да съдейства за привличане на инвеститори в ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН .
 • Да работи за обединяване интересите и действията на изпълнителната и местната власт и неправителствените организации на територията на ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН.
 • Да организира и провежда дейности по обучение и повишаване качеството на туристическите услуги.
 • Да си сътрудничи с националните и регионалните медии за постигане на целите си.

Седалище на Организация за управление на Тракийски туристически район:
Пловдив, 4000, бул. “Княгиня Мария Луиза” 31