Управителен Съвет на ОУТТР

На основание чл.22, ал.1 от Устава на ОУТТР се проведе заседание на Управителния съвет на Организация за управление на „Тракийски туристически район” на 25.09.2020 г. (петък) от 11.00 часа в Община Стара Загора в при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Текущ отчет за дейността на изпълнителния директор  г-н Гавраил Гавраилов.

                                        докладва: г-н Гавраил Гавраилов, Изп. директор  

 

           2. Финансов отчет за изпълнение на годишния бюджет на ОУТТР към 14 септември 2020 г.

                                      докладва: инж. Любозар Фратев, Председател на УС

            3. Предложение за освобождаване на г-н Гавраил Гавраилов от длъжността изпълнителен директор и одобряване на обява за избор на нов изпълнителен директор.

                                докладва: инж. Любозар Фратев, Председател на УС

             4. Разни

 

ПРОТОКОЛ ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР